score to play when you need healing.

Healing song 100